Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις
  

Το έτος 2003 άρχισε να λειτουργεί με οργανωμένη δομή το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας. Το ανωτέρω εργαστήριο διέθετε και αποκτούσε αυτοδύναμο εξοπλισμό κυρίως μέσω χρηματοδοτήσεων από ερευνητικά προγράμματα καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ Αθήνας.

Το έτος 2015 (ΦΕΚ 515/Β'/034.2015) θεσμοθετήθηκε ως επίσημη ερευνητική δομή στο ΤΕΙ Αθήνας.

Σήμερα η ερευνητική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων ερευνητικών μονάδων:

 

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων

Μετρητικές τεχνικές ηλεκτρικών σημάτων και ακουστικών εκπομπών

Οπτικός χαρακτηρισμός υλικών και διατάξεων

Νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες στην εκπαίδευση  

Μεταφοράς Τεχνολογίας και "Εξυπνων" Λύσεων

 

Στο ιστορικό της επιτυχούς δραστηριότητας του Εργαστηρίου μπορεί να καταλογιστεί και η προσέλκυση νέων ερευνητών και επιστημόνων καθώς και ανάπτυξη και σύναψη συνεργασιών με ερευνητές ομάδες άλλων Ιδρυμάτων.

Παράλληλα την τελευταία δεκαετία το Εργαστήριο προσφέρει σημαντική βοήθεια στο εκπαιδευτικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Εργαστηρίου εστιάζονται αφ' ενός στην ποιοτική αναβάθμιση των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που εποπτεύονται από τον Τομέα Ηλεκτρονικών του Τμήματος Ηλεκτρονικής, και αφ' ετέρου στην συνδρομή του στην υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.