Αρχική

Δημοσιεύμενο έργο

Επικοινωνία  

Μονάδα μετρητικών τεχνικών ηλεκτρικών σηματων ακαι ακουστικών εκπομπων

 

 

 

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 

 

- C. Stergiopoulos, I. Stavrakas, G. Hloupis, D. Triantis, F. Vallianatos, Electrical and acoustic emissions in cement mortar beams subjected to mechanical loading up to fracture, Engineering Failure Analysis. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.04.015, in press.

- C. Stergiopoulos, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Kyriazopoulos, D. Triantis, C. Anastasiadis, J. Stonham, Nondestructive Testing Electrical Methods for Sensing Damages in Cement Mortar Beams, Open Journal of Applied Sciences, vol. 3, pp. 50-55, (2013)

- D. Triantis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, G. Hloupis, Z. Agioutantis Pressure Stimulated Electrical Emissions from cement mortar used as failure predictors, International Journal of Fracture,53-61 (2012).

- F. Vallianatos, D. Triantis, Is pressure stimulated current relaxation in amphibolite a case of non-extensivity? Europhysics Letters (EPL), 99 (2012) 18006.

- D. Triantis, F. Vallianatos, I. Stavrakas, G. Hloupis, Relaxation phenomena of electric signal emissions from rocks following to abrupt mechanical stress application, Annals of Geophysics, 55, 207-212 (2012).

- I. Stavrakas, K. Moutzouris, K. Ninos, N. Mitritsakis, Z. Agioutantis, D. Triantis, Using ac conductivity measurements to study the influence of mechanical stress on the strength of geomaterials, Open Journal of Applied Sciences, Vol. 2 (2), 2012, pp. 61-65. doi: 10.4236/ojapps.2012.22007.

- A. Alexandridis, D. Triantis, I Stavrakas, C. Stergiopoulos, A neural network approach for compressive strength prediction in cement-based materials through the study of pressure-stimulated electrical signals, Construction and Building Materials 30 (2012) 294–300.

- A. Kyriazopoulos, C. Anastasiadis, D. Triantis, J. C. Brown, Non-destructive evaluation of cement-based materials from pressure-stimulated electrical emission - Preliminary results, Construction and Building Materials, 25, 1980–1990 (2011).

- A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, Study of weak electric current emission on cement mortar under uniaxial compressional mechanical stress up to the vicinity of fracture, S. V. - Journal of Mechanical Engineering, 57, 235-242 (2011) 

- A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, K. Ninos, C. Anastasiadis, D. Triantis, Pressure Stimulated Current emissions on cement paste samples under repetitive stepwise compressional loadings, S. V. - Journal of Mechanical Engineering, 56, 551-556 (2010). 

- P. Kyriazis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis, J. Stonham, Modelling of electric signals stimulated by bending of rock beams, International Journal of Microstructure and Materials Properties, 4, 5-18 (2009). 

- D. Triantis, C. Anastasiadis, and I. Stavrakas, The Correlation of Electrical Charge with Strain on Stressed Rock Samples, Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 1243–1248 (2008).

- F. Vallianatos, D. Triantis, Scaling in Pressure Stimulated Currents related with Rock Fracture, Physica A, 387, 4940-4946 (2008). 

- D. Triantis, C. Anastasiadis, F. Vallianatos, P. Kyriazis, G. Nover, Electric signal emissions during repeated abrupt uniaxial compressional stress steps in amphibolite from KTB drilling, Natural Hazards and Earth System Sciences, 7, 149-154 (2007). 

- C. Anastasiadis, D. Triantis, C. A. Hogarth, Comments on the phenomena underlying pressure stimulated currents (PSC) in dielectric rock materials, Journal of Materials Science, 42, 2538-2542 (2007). 

- C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis, F. Vallianatos, Correlation of pressure stimulated currents in rocks with the damage variable, Annals of Geophysics, 50, 1-6 (2007).

- P. Kyriazis, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Wavelet analysis on Pressure Stimulated Currents emitted by marble samples, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6, 889-894 (2006) 

- D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, A. Kyriazopoulos, F. Vallianatos, An analysis of Pressure Stimulated Currents (PSC), in marble samples under mechanical stress, Physics and Chemistry of the Earth, 31, 234-239 (2006). 

- Ι. Stavrakas, D. Triantis, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, V. Saltas, F. Vallianatos, Pressure Stimulated Currents in rocks and their correlations with mechanical properties, Natural Hazards and Earth System Sciences, 4, 563-567 (2004). 

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Pressure stimulated currents (PSC) in marble samples after the application of various stress modes before fracture, Annals of Geophysics, 47, 21-28 (2004) 

- F. Vallianatos, D. Triantis, A. Tzanis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, Electric Earthquake Precursors: From Laboratory Results to Field Observations, Physics and Chemistry of the Earth, 29, 339-351 (2004).

- Ι. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Piezo Stimulated currents in marble samples: Precursory and concurrent – with – failure signals, Natural Hazards and Earth System Sciences, 3, 243-247 (2003).

 

 

 

 

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 

 

- C. Stergiopoulos, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Kyriazopoulos, D. Triantis, C. Anastasiadis and J. Stonham,  Monitoring Acoustic Emissions and Electrical Signals during three point bending tests performed on cement mortar specimens.  VIII International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures FraMCoS-8 J.G.M. Van Mier, G. Ruiz, C. Andrade, R.C. Yu and X.X. Zhang (Eds), Toledo, 10-14 March 2013.

- G. Hloupis, I. Stavrakas, D. Triantis, E.D. Pasiou, S.K. Kourkoulis, Electrical current and Acoustic Emissions when marble specimens subjected to compressive mechanical loading 30th Symposium on advances in experimental mechanics, Danubia-Adria, 25-28 September 2013.

- I. D. Stavrakas, E. D. Pasiou, G. P. Hloupis, G.-T P. Malliaros, D. A. Triantis, and S. K. Kourkoulis, Exploring the size effect of marble by combined use of Pressure Stimulated Currents and Acoustic Emissions, 10th HSTAM International Congress on Mechanics Chania, Crete, Greece, 25 – 27 May, 2013

- C. Stergiopoulos, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Kyriazopoulos, D. Triantis, Acoustic Emission and Electrical Signal Recordings during Three Point Bending Tests on Cement Mortar Samples., IC-MINDT-2013, 5th international conference on NDT of HSNT, 20-22 May 2013, Athens, Greece

- A. Alexandridis, D. Triantis, E. Chondrodima, C. Stergiopoulos, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Ninos, An Adaptive Soft-Sensor for Non-Destructive Cement-Based Material Testing, through the Use of RBF Networks, 2012 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligence Systems - EAIS 2012D.

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, Z. Agioutantis, The emergence of electrical signal produced during and after failure of rock samples, Proceedings of the First Greek-Ukrainian, First Greek National Conference on Fracture Mechanics of Materials and Structures, Xanthi, Greece, October 20-23, 2010 (pp. 47-48).

- P. Kyriazis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis, J. Stonham, The frequency components of the mechanically stimulated electric signal as an identifier of fracture stages, Proceedings of the First Greek-Ukrainian, First Greek National Conference on Fracture Mechanics of Materials and Structures, Xanthi, Greece, October 20-23, 2010 (pp. 49-50).

- A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, The correlation of the electric current peaks emitted from stressed hardened cement paste with the strain rate, Proceedings of the Concrete: 21st Century Superhero, 22-24 June 2009, London UK.

- I. Stavrakas, C. Anastasiadis, K. Ninos, D. Triantis, Charge transport phenomena in rock products subjected to stress up to fracture, Proceedings of the International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV 2008), Milos Ιsland, Greece,8–9 September 2008, pp. 27-31.

- I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, P. Kyriazis, K. Ninos, C. Anastasiadis, D. Triantis, The correlation of electric emissions with stress and strain on stressed rock samples, Proceedings of the 11th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Istanbul, Turkey May 11-14, 2008, pp. 781-787.

- I. Stavrakas, D. Triantis, C. Anastasiadis, A. Nardi, R. Carluccio, F. Vallianatos, Electric and Electromagnetic Signals emitted from rocks under stress up to fracture. Experimental results, Proceedings of the 2nd IASME/WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES '08), Cambridge, UK, February 23-25, 2008, pp. 77-83.

- F. Vallianatos, D. Triantis, Scaling in Fracture: From Rocks to Earthquake Physics, Proceedings of the 2nd IASME / WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES '08), Cambridge, UK, February 23-25, 2008, pp. 84-87.

- P. Kyriazis C. Anastasiadis, D. Triantis, J. Stonham, Wavelet analysis of ac conductivity time series for the detection of imperfections in rocks, Lecture Series on Computer and Computational Sciences, Vol. 7, 2006, pp. 293-296, presented at the Int. Conf. of Computational Methods in Sci. and Eng. (ICCMSE 2006), Chania, Crete, Greece.

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, The Ascertainment of the Presence of Damage Processes Using the Pressure Stimulated Current (PSC) Technique on Marble and Cement Samples, Proceedings of the 9th ECNDT, Berlin 2006, September 25-29, 2006, Tu.1.6.2.

- D. Triantis, C. Anastasiadis, A. Kyriazopoulos, P. Kyriazis, N. Alexis, Electric current emissions during bending of FRP samples up to fracture, Proceedings of the 2nd International Conference Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, 25-27 September, 2006, Hania Crete Greece, pp. 425-430.

- A. Kyriazopoulos, C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, Experimental Pressure Stimulated Currents (PSC) recordings on cement mortar under mechanical stress, Proceedings of the 2nd International Fib Congress, Naples, Italy, 5-8 June 2006, ID 13-19. 

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, Investigation of stress induced damage using isothermal depolarization current (IDC) measurements on marble samples, Proceedings of the 15th National Conference of the Hellenic Society for Non-Destructive Testing, Athens, Greece, November 18-19, 2005, pp. 5.1-5.8.

- C. Anastasiadis, D. Triantis, A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, Pressure Stimulated Currents (PSC) recordings in cement mortar samples under abrupt stepwise uniaxial compressional stress, Proceedings of the 15th National Conference of the Hellenic Society for Non-Destructive Testing, Athens, Greece, November 18-19, 2005, pp. 5.14-5.23.

- A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, Pressure Stimulated Current (PSC) recordings on cement mortar and marble, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, (AEE 05), Prague, Czech Republic, 13-15 March 2005, pp. 12-15.

- I. Stavrakas, D. Triantis, C. Anastasiadis, Pressure Stimulated Current–PSC– emitted from marble samples when subjected to stress of various rates up to fracture, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, (AEE 05), Prague, Czech Republic, 13-15 March 2005, pp. 1-5. 

- D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, Comments and Remarks on the recordings of Pressure Stimulated Currents (PSC), in marble samples in the range of microcracking. Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, (AEE 05), Prague, Czech Republic, 13-15 March 2005, pp. 16-21. 

- A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Z. Agioutantis, Pressure Stimulated Current (PSC) recordings on cement mortal. Preliminary results, Proceedings of the 7th National Congress on Mechanics. (HSTAM 2004), Chania, Creece, June 24-26, 2004, pp. 378-383.

- I. Stavrakas, D. Triantis, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, V. Saltas, F. Vallianatos, Pressure stimulated currents along with mechanical properties in rocks, Proceedings of the 1st International Conference Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Chania, Crete, Greece, June 2004, pp. 733-738.

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Investigation of Microcracks in Marble from Mt. Penteli by Dielectric Spectroscopy, Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens, Greece, May 2003, pp. 667- 669, (BAR International Series 1746 2008).

- C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, I. Stavrakas, Electrical properties of calcite: Implications for electric earthquake precursors, Proceedings of the III International Workshop on Magnetic, Electric and Electromagnetic Methods in Seismology and Volcanology, Moscow, Russia, Sept. 2002, pp. 91-94.

 

 

 

 

Περιλήψεις (σε Συνέδρια)

 

 

- G. Hloupis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, and D. Triantis, Compressive Strength Estimation of Marble Specimens using Acoustic Emission Hits in Time and Natural Time Domains: Preliminary Results, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-11623, 2013, EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07 – 12 April 2013

- D. Triantis, I. Stavrakas, G. Hloupis, K. Ninos, and F. Vallianatos,  Acoustic and Electrical Signal Emission recordings when marble specimens are subjected to compressional mechanical stress Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-11507, 2013 EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07 – 12 April 2013

- C. Stergiopoulos, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos, G. Hloupis, D. Triantis, J. Stonham, Electrical signals and acoustic emissions from cement mortar specimens subjected to three point bending, Fifth International Conference on Engineering Failure Analysis, 1-4 July 2012, Hague, the Netherlands, Book of Abstracts: B.29

- F. Vallianatos, D. Triantis, Is Pressure Stimulated Current relaxation in amphibolite a case of non - extensivity ?, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012 - 11726, 2012.

- I. Stavrakas, G. Hloupis, D. Triantis, F. Vallianatos, Concurrent recordings of Electrical Current Emissions and Acoustic Emissions detected from marble specimens subjected to mechanical stress up to fracture, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-8194, 2012.

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Electric signal emissions from rock samples used as failure predictors, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-6469, 2011.

- P. Kyriazis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, J. Stonham, Mechanically stimulated electric signals modelled as extreme micro-current distributions, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-13608, 2011.

- D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, A. Kyriazopoulos, G. Hloupis, Electric current emissions from cement mortar to be used as failure predictors, Fourth International Conference on Engineering Failure Analysis, 4–7 July 2010, Churchill College, Cambridge, UK, Book of Abstracts P3.29.

- G. Hloupis, I. Stavrakas, D. Triantis, Crack monitoring system for structures using wireless sensors network, Fourth International Conference on Engineering Failure Analysis, 4–7 July 2010, Churchill College, Cambridge, UK, Book of Abstracts P2.24.

- P. Kyriazis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, J. Stonham, Memory effects on mechanically stimulated electric signal; diversification of stimuli impact on material memory and comments on the observed features, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-12994, 2010.

- I. Stavrakas, G. Hloupis, C. Anastasiadis, D. Triantis, Pressure Stimulated Currents correlated with Acoustic Emissions during the application of mechanical stress on marble samples, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-14107, 2010.

- I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Pressure Stimulated Currents (PSC) technique: A review, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 8732, 2009, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2009. 

- P. Kyriazis, C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, J. Stonham, Comments about the combination of electrical and mechanical stimulations on rocks to boost frequency related characteristics of current emissions during cracking, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 12213, 2009, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2009. 

- F. Vallianatos A. Tzanis and D. Triantis, Moving Charged Dislocations and Pressure Stimulated Currents. From fracture processes to earthquake physics: A review, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 05481, 2008, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2008. 

- D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Electric charge measurements on marble samples subjected to stress up to fracture, Geophysical Research, Vol. 10, 06295, 2008, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2008.

- P. Kyriazis, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Electric circuit modeling of rock specimens that suffer compressional stress and bending, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 10102, 2008, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2008.

- F. Vallianatos, D. Triantis, Evidence of Universality of Scaling in Pressure Stimulated Currents related to Rock Fracture, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 07041, 2008, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2008.

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, P. Kyriazis, Analysis of electric signals of rock beams subjected to bending, 4th International Conference on NDT, 11-14 October 2007, Chania, Greece, Book of Abstracts pp. 38.

- A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, K. Ninos, C. Anastasiadis, D. Triantis, Pressure stimulated current emissions on cement paste samples under repetitive stepwise compressional stress, 4th International Conference on NDT, 11-14 October 2007, Chania, Greece, Book of Abstracts pp. 95.

- I. Stavrakas, P. Kyriazis, A. Kyriazopoulos, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Electric current emissions from brittle materials suffering fracture mechanical stress, IUGG XXIV General Assembly July 2-13, 2007 Perugia, Italy, Book of Abstracts, pp. JSS009-2055.

- P. Kyriazis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, Identification of deformation stages in rocks by means of weak electric current emissions using wavelet analysis, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 03333, 2007, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2007.

- I. Stavrakas, P. Kyriazis, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Electric signal relaxation under constant stress on abruptly stressed rocks and on constantly compressed rocks in the vicinity of failure, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04798, 2007, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2007.

- D. Triantis, C. Anastasiadis, A. Kyriazopoulos, P. Kyriazis, I. Stavrakas, Correlation of the Pressure Stimulated Current (PSC) with the applied uniaxial stress on marble rock samples and Portland type cement–OPC, from low stress levels up to fracture, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 03458, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2006.

- C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, Pressure Stimulated Currents (PSC) in Amphibolite rocks from KTB drilling under abrupt stepwise uniaxial compressional stress, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 03747, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2006.

- P. Kyriazis, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, Wavelet analysis of ac conductivity time series for the identification of compressional stress on marble samples, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 05470, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, April 2006.

- F. Vallianatos, G. Hloupis, V. Saltas, J. Stonham, D. Triantis, Wavelet analysis of time-series dielectric measurements as a tool for the identification of soil contamination, 2nd International Conference on Applied Geophysics for Engineering, 13-15 October 2005, Messina, Italy, (Book of Abstracts pp. 39-40).

- C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis, F. Vallianatos, Pressure Stimulated Currents (PSC) in amphibolite rocks from KTB drilling, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 06325, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 24-29 April 2005.

- F. Vallianatos, G. Hloupis, J. Makris, J. Stonham, D. Triantis, Identification of short period transients in microtrmors using wavelt transform, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 09927, European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 24-29 April 2005.

- D. Triantis, F. Vallianatos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, Pressure Stimulated Currents (PSC) and rock fracture, IV International Workshop on Magnetic, Electric and Electromagnetic Methods in Seismology and Volcanology (MEEMSV 2004), La Londe Les Maures, France, September 5-9, 2004, (Book of Abstracts pp. 149-150.

- D. Triantis, I. Stavrakas, V. Saltas, Z. Agioutantis, F. Vallianatos, Pressure stimulated currents in rocks. Cross-correlation with mechanical properties, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 05720, European Geosciences Union (EGU) 2004, Nice, France, April 2004.

- G. Hloupis, M. Moisidi, F. Vallianatos, J. Makris, J. Stonham, D. Triantis, An estimation of HVSR reconstructed incomplete micro tremors recordings, 10st International Congress, GSG, Thessaloniki, April 2004, (Book of Abstracts pp. 421-422). 

- D. Triantis, F Vallianatos, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, Pressure Stimulated Currents in rock samples: A laboratory study of Seismoelectromagnetic effect, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 06040, European Geosciences Union (EGU) 2004, Nice, France, April 2004.

- F. Vallianatos, G. Hloupis, J. Makris, M. Moisidi, J. Stonham, D. Triantis, An estimation of HVSR reconstructed incomplete microtremors recordings, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 05854, European Geosciences Union (EGU) 2004, Nice, France, April 2004.

- F. Vallianatos, D. Triantis, A. Tzanis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, Electric earthquake precursors: from laboratory results to field observations, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 12610, European Geophysical Society, Nice, France, April 2003.

- I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos, C. Nomicos, Thermo and Piezo stimulated currents in rock samples: Pre-seismic and co-seismic signals, Book of Abstracts, European Geophysical Society, Vol. A, 03547, Nice, France, April 2002.

- Ι. Stavrakas, D. Cavouras, D. Triantis, C. Nomicos, Neural Network Based System for Classifying Earth Signals, VII workshop on Geo-electromagnetism, Maratea, Italy, Oct. 2000, (Book of Abstracts pp. 26). 

- D. Alexandrou, P. Tsiakas, I. Stavrakas, D. Cavouras, D. Triantis, C. Nomicos, Design and Installation of a prototype EM variation station and processing of EM signals, VII Workshop on Geo-electromagnetism, Maratea, Italy, Oct. 2000, (Book of Abstracts pp. 36).

- Ι. Stavrakas, D. Cavouras, D. Triantis, C. Nomicos, Earth data acquisition and distribution communication system (E.D.A.DI.CO.S), VII Workshop on Geo-electromagnetism, Maratea, Italy, Oct. 2000, (Book of Abstracts pp. 101).

- C. Nomicos, F. Vallianatos, J. Makris, D. Triantis, G. Stavrakakis, A multiplexing telemetric system for measuring electromagnetic variations associated with earthquakes in Greece, 2nd International Workshop on Magnetic, Electric and Electromagnetic Methods in Seismology and Volcanology, Chania – Greece, September 1999, (Book of Abstracts S. 8).