Αρχική

Προσωπικό

Συνεργασίες

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Εργα

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις  

Μονάδα οπτικού χαρακτηρισμού υλικών και διατάξεων

 

 

 

Η μονάδα οπτικού χαρακτηρισμού ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2009 και έχει ως στόχο το χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων, όπως:

  • Κρυσταλλικά υλικά (διηλεκτρικά, φερροηλεκτρικά, μη γραμμικά, κλπ).
  • Νανοσύνθετα πολυμερή και κεραμικά
  • Οργανικά και ιονικά υγρά
  • Επίπεδοι κυματοδηγοί και λεπτά υμένια

Ο ερευνητικός εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει (α) διάταξη διαθλασιμετρίας για  τον πειραματικό προσδιορισμό του δείκτη διάθλασης (με ακρίβεια τέταρτου δεκαδικού ψηφίου) σε ένα ευρύ πεδίο συχνοτήτων από τα 450nm στο ορατό μέχρι τα 1550nm στο υπέρυθρο και σε περιοχές θερμοκρασιών από 20oC έως 200οC.  (β) Διάταξη ανίχνευσης σκεδαζόμενης ακτινοβολίας για τη μέτρηση των απωλειών διάδοσης σε οπτικούς κυματοδηγούς.

Παράλληλα, διεξάγονται θεωρητικές μελέτες πρόβλεψης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης γραμμικών και μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων υλικών και διατάξεων, που περιλαμβάνουν εξισώσεις χρωματικής διασποράς, καμπύλες προσαρμογής φάσης σε δευτεροβάθμια μη-γραμμικά φαινόμενα, σχεδιασμό κοιλοτήτων οπτικών παραμετρικών ταλαντωτών, κλπ.

Οι δραστηριότητες της μονάδας συντονίζονται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κ. Μουτζούρη.